Blog

Jak polskie Sądy pomagają cudzoziemcom?

Zgodnie z art. 52 § 2b Ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

O ponagleniu pisaliśmy tutaj.

Z art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika natomiast, że organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Terminy załatwienia spraw wynikają z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Gdy w sprawie należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, sprawę należy rozpatrzyć do miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych należy rozpoznać wniosek w terminie 2 miesięcy od zainicjowania sprawy.

W skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w sprawie o zezwolenie na pobyt należy m. in. zawrzeć zarzuty naruszenia konkretnych przepisów. Odpowiednie wskazanie naruszonych przepisów przyczyni się do uwzględnienia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wpis od skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania to koszt jedynie 100,00 zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny może rozpoznać sprawę w tzw. trybie uproszczonym – oznacza to, że nie będziesz musiał fatygować się do Sądu na rozprawę.

Jeżeli Sąd uzna, że Twoja sprawa była prowadzona zbyt długo, może przyznać Ci rekompensatę pieniężną. Polskie Sądy co do zasady wydają wyroki korzystne dla cudzoziemców! Z wyrokiem w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania możesz zapoznać się tutaj.

Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego powinno być jednak ostatecznością. Często już nawet odpowiedni kontakt pisemny z pracownikiem prowadzącym Twoją sprawę przynosi oczekiwany skutek!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *