Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce.

W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii

WZÓR – Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego:

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Jeżeli złożyłeś wniosek pobytowy, automatycznie masz status strony postępowania administracyjnego i prawo wglądu w akta Twojego postępowania. Z akt sprawy dowiesz się, jakie czynności podjął organ administracji w Twojej sprawie. Jeśli przez długi czas nie otrzymałeś ani decyzji ani żadnego pisma od organu, złóż powyższy wniosek. Akta sprawy zostaną Ci udostępnione w obecności pracownika, z którym będziesz mógł omówić kwestię ewentualnych braków w materiale dowodowym!

Akta sprawy powinny być Ci udostępnione bez zbędnej zwłoki. Jeżeli organ wyznacza bardzo odległe terminy lub ścisłe godziny na przejrzenie akt to wiedz, że jest to naruszenie Twojego prawa do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Przysługiwać Ci wtedy może skarga na pracownika organu.

Możesz fotografować akta sprawy, żądać sporządzenia z nich kopii oraz odpisów a także sporządzać notatki.

Warto umawiać się na przeglądanie akt sprawy o legalizację pobytu od razu po tym, jak minie miesięczny termin na wydanie decyzji (więcej o terminie na załatwienie sprawy pisaliśmy tu). Postępowania pobytowe – jak zapewne może już wiesz – bardzo się przedłużają. Jeśli chcesz złożyć ponaglenie, to właśnie w aktach sprawy znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do wypunktowania uchybień w działaniu organu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *