Blog

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3 – nowe rozwiązania dla Cudzoziemców

Epidemia koronawirusa narzuca konieczność wprowadzania coraz to nowych zmian w prawie – również w zapisach dotyczących legalności pobytu i pracy Cudzoziemców w Polsce.

O rozwiązaniach, które wprowadziła tzw. „Tarcza antykryzysowa 1” pisaliśmy w naszych dwóch poprzednich wpisach:

Tarcza antykryzysowa dla Cudzoziemców

Pomoc Cudzoziemcom w dobie pandemii koronawirusa

Obecnie trwają prace nad TARCZĄ 3. Jakie kolejne udogodnienia dla Cudzoziemców przewidywać ma nowa ustawa?

Projekt nowej ustawy przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemca na warunkach innych niż określone m.in. w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, zezwoleniu na pracę sezonową czy oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Aktualnie obowiązujące przepisy pobytowe nie przewidują wprost dopuszczalności takich modyfikacji. Jeżeli przepisy nie zostaną uchwalone koniecznym będzie występowanie przez cudzoziemców o zmianę ich zezwoleń albo uzyskanie nowych.

Nowa tarcza przewiduje również, że cudzoziemcy będą mogli podjąć pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Trwają również prace nad przepisami przewidującymi przedłużenie z mocy prawa okresów ważności dokumentów wydawanych cudzoziemcom o charakterze terminowym (kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca).

Proponuje się również przedłużenie z mocy prawa okresów, w jakich udzielana będzie moc socjalna i opieka medyczna cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Projektowane rozwiązanie dotyczy głównie cudzoziemców, którzy otrzymali decyzję o nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony międzynarodowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *