Blog

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Czy możliwe jest nabycie nieruchomości na terenie Polski przez cudzoziemca?

Kwestia ta została uregulowana w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W myśl art. 1 tej ustawy:

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Zezwolenia wymaga także nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego otrzymasz, jeżeli spełnisz ustawowe wymagania:

 • nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa, obronności państwa lub porządku publicznego;
 • nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Istnieją jednak wyjątki od tego ograniczenia. Cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa polskiego, będący jednocześnie obywatelami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz przedsiębiorcy nie mają obowiązku uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości na terenie Polski w przypadku nabycia nieruchomości rolnych położonych:

 • w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim – po upływie 7 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim – po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 8 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nie jest wymagane otrzymanie zezwolenia gdy:

 1. Otrzymałeś zezwolenia na pobyt stały i mieszkasz w Polsce od co najmniej 5 lat,
 2. Jesteś w związku małżeńskim z obywatelem polskim i mieszkasz w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia Tobie zezwolenia na pobyt stały,
 3. Jesteś uprawniony do dziedziczenia ustawowego.

Przy nabywaniu nieruchomości, istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące powierzchni – nie może ona przekroczyć 0,5 ha, a w momencie nabywania nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, powierzchnia powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności.

Przed wydaniem zezwolenia, możesz  ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia zwane promesą. Jest to tzw. zobowiązanie organu państwowego do wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Promesa jest ważna rok od dnia jej wydania. W razie uzyskania promesy nie będzie można odmówić później wydania zezwolenia, chyba że uległy zmianie okoliczności na podstawie których ma być Ci udzielone zezwolenie.

Koszt uzyskania promesy to 98 zł.

WNIOSEK

We wniosku powinieneś zawrzeć:

 1. Oznaczenie cudzoziemca i jego statusu prawnego
 2. Oznaczenie nieruchomości, którą chcesz nabyć
 3. Oznaczenie zbywcy tej nieruchomości
 4. Określenie formy prawnej np. sprzedaż
 5. Informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości

Za wniosek musisz zapłacić kwotę 1.570 zł.

Wniosek powinien być rozpatrzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych w ciągu 2 miesięcy, jeżeli wraz z wnioskiem złożysz wszelkie wymagane dokumenty.

Pamiętaj: do wniosku powinieneś dołączyć dokumenty potwierdzająe Twoje więzi z Polską. W szczególności mogą to być dokumenty potwierdzające:

 • zawarcie związku małżeńskiego z polskim obywatelem,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
 • posiadanie polskiego pochodzenia,
 • posiadanie polskiej narodowości,
 • wykonywanie w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej.

Zezwolenie jest ograniczone w czasie – przysługuje przez dwa lata od momentu wydania.

Uzyskanie przez Ciebie zezwolenia nie jest równoznaczne z obowiązkiem kupna nieruchomości.

Nabycie nieruchomości zgodnie z polskim prawem wymaga formy aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości bez zezwolenia powoduje nieważność takiej czynności, skutkiem czego nie staniesz się właścicielem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *