Blog

Prowadzenie biznesu w Polsce przez Cudzoziemca

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby w pełni legalnie prowadzić w Polsce przedsiębiorstwo?

W myśl art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Osobą zagraniczną (cudzoziemcem) w rozumieniu ustawy jest:

  1. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego – cudzoziemiec
  2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą za granicą – a więc cudzoziemiec prowadzący biznes za granicą
  3. Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą

Jesteś w pełni uprawniony do prowadzenia w Polsce biznesu i będziesz traktowany jak polski przedsiębiorca, jeżeli pochodzisz z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Do członków Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) należą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Co jeśli cudzoziemiec nie pochodzi z jednego z tych państw?

Takie osoby również mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeżeli m.in. posiadają:  

  1. zezwolenie na pobyt stały
  2. zezwolenie na pobyt czasowy
  3. status uchodźcy
  4. ważną kartę Polaka

Pełną listę kryteriów uprawniających do prowadzenia firmy w Polsce znajdziesz TUTAJ.

Cudzoziemcy niepochodzący z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA oraz niespełniający ww. kryteriów, mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w formie spółki:
– Komandytowej
– Komandytowo-akcyjnej
– Z ograniczoną odpowiedzialnością
– Akcyjnej

Pamiętaj! Umowy międzynarodowe między Rzeczpospolitą Polską, a państwem pochodzenia cudzoziemca mogą inaczej regulować te kwestie. Należy więc sprawdzić, czy w stosunku do pochodzenia cudzoziemca nie obowiązuje umowa międzynarodowa inaczej regulująca sposób prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej.  

W jaki sposób cudzoziemiec może założyć w Polsce firmę?

Proces rejestrowania działalności gospodarczej jest taki sam dla obcokrajowców, jak i dla obywateli Polski – cudzoziemiec będzie miał jedynie obowiązek podania numeru karty pobytu czasowego albo pobytu stałego.

Napisz do nas w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *