Blog

500 PLUS dla Cudzoziemców

Świadczenie 500 PLUS jest oficjalnym polskim programem, który przewiduje miesięczne wypłaty dla rodziców w wysokości 500 złotych na każde dziecko.

Czy z programu 500+ mogą skorzystać także Cudzoziemcy?

Jakie są wymagania i czy każdy Cudzoziemiec może skorzystać z tego programu?

Co do zasady, Cudzoziemcowi przysługuje świadczenie 500 + na dziecko. Musi on jednak spełniać pewne wymagania. Nie w każdym przypadku – mimo otrzymania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – świadczenie będzie przysługiwało.

Jakie są ustawowe wymagania otrzymania świadczenia przez Cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu?

Art. 1 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że:

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom, którzy m.in. przebywają na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie stosuje się jednak tego przepisu do obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium Unii Europejskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz osób, które mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Aby ubiegać się o świadczenie, należy zamieszkiwać z dziećmi na terytorium Polski, chyba że:

  • zostało udzielone zezwolenie na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy;
  • przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dziecko, na rzecz którego będzie wypłacane świadczenie, musi więc przebywać razem ze swoim rodzicem w Polsce, co należy udowodnić np. załączając do wniosku zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły w Polsce.

Pamiętaj! Nie musisz być biologicznym rodzicem dziecka. Wspomniana ustawa w art. 4 ust. 2 przewiduje, że także faktycznemu albo prawnemu opiekunowi dziecka będzie wypłacana pomoc finansowa, jeżeli dziecko wspólnie z nim zamieszkuje.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje niezależnie od dochodów, jakie miesięcznie generujesz – nie musisz spełniać żadnego kryterium finansowego.

Organem właściwym do złożenia wniosku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zależności od miejsca zamieszkania Cudzoziemca ubiegającego się o świadczenie wychowawcze.

Pamiętaj, że po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, świadczenie 500+ nie będzie już przysługiwać.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub elektronicznie.

Więcej informacji na temat wniosku znajduje się na stronie ministerstwa: LINK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *