Blog

Przestępstwo popełnione za granicą, a ubieganie się o pobyt w Polsce

Często nasi zagraniczni Klienci nie zdają sobie sprawy, że złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce uruchamia całą lawinę czynności, które muszą przeprowadzić nie tylko pracownicy Urzędów Wojewódzkich, ale i Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o Cudzoziemcach:

Przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Standardową procedurą jest bowiem sprawdzenie, czy w stosunku do Cudzoziemca nie zachodzi przesłania odmowy udzielenia zgody na pobyt w Polsce (art. 100 Ustawy o Cudzoziemcach):

Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, lub

Co to oznacza w praktyce? Każdy Cudzoziemiec, który popełnił przestępstwo za granicą i który może potencjalnie widnieć w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), a w szczególności, w stosunku do którego został wydany Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) może spodziewać się, że podczas przeprowadzania rutynowych czynności związanych np. z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, może zostać zatrzymany np. przez Straż Graniczną (nie wspominając już o wysokim prawdopodobieństwie wydania przez organ decyzji odmawiającej zezwolenia na pobyt w Polsce).

Wywiad środowiskowy obejmuje zebranie informacji dotyczących:

  • danych cudzoziemca, wobec którego prowadzone jest postępowanie, o którym mowa w ust. 1;
  • miejsca pobytu cudzoziemca;
  • członków rodziny cudzoziemca oraz osób, z którymi zamieszkuje on we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • wykonywania przez cudzoziemca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej;
  • podjęcia lub kontynuowania przez cudzoziemca nauki lub szkolenia zawodowego;
  • sytuacji materialnej i warunków bytowych cudzoziemca;
  • podejmowania przez cudzoziemca działań mogących mieć wpływ na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego albo stanowiących zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa;
  • innych okoliczności, których istnienie mogłoby mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu prowadzonym wobec cudzoziemca.

Europejski nakaz aresztowania to uproszczona forma ekstradycji istniejąca pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie, i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary.

Od Europejskiego Nakazu Aresztowania bardzo ciężko się odwołać, gdyż instytucja ta opiera się na zasadzie zaufania pomiędzy państwami.

Jest to więc bardzo ważne, aby przed złożeniem wniosku poinformować swojego pełnomocnika o karalności w innym Państwie lub o tym, że może toczyć się postępowanie przygotowawcze za czyn, za który dana osoba nie była jeszcze ukarana.

Zawsze istnieje wtedy możliwość sprawdzenia przez prawnika współpracującego z naszą Kancelarią, jaki jest status karalności danego Cudzoziemca w innym Państwie, co może mieć wpływ na dalszy pobyt w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *