Lista wpisów dla tagu
— Cudzoziemcy Gdańsk —

Blog

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Źródłem stabilnego i regularnego dochodu cudzoziemca może być np. pensja uzyskiwana z umowy o pracę, którą Cudzoziemiec wykonuje w Polsce. Więcej informacji o wymaganiach finansowych znajdziesz TUTAJ. Ubezpieczeniem zdrowotnym jest każde ubezpieczenie, dzięki któremu przysługują Tobie świadczenia zdrowotne takie jak np. transport do placówki medycznej, pobyt oraz badania (w tym leczenie) w szpitalu oraz pokrycie kosztów leków. Potwierdzenie znajomości języka polskiego odbywa się przez zaliczenie państwowego certyfikowanego egzaminu. Nie zawsze jednak jako cudzoziemiec będziesz miał obowiązek zdania egzaminu. Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania certyfikatu bez egzaminu znajdziesz TUTAJ. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium…

Blog

Prowadzenie biznesu w Polsce przez Cudzoziemca

W myśl art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Osobą zagraniczną (cudzoziemcem) w rozumieniu ustawy jest: Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego – cudzoziemiec Osoba prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą za granicą – a więc cudzoziemiec prowadzący biznes za granicą Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą Jesteś w pełni uprawniony do prowadzenia w Polsce biznesu i będziesz traktowany jak polski przedsiębiorca, jeżeli pochodzisz z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Co jeśli cudzoziemiec nie pochodzi z jednego z tych…

Blog

Wizy – jak uzyskać wizę do Polski?

W jaki sposób cudzoziemiec może uzyskać wizę umożliwiającą mu wjazd na teren Polski? Jeśli więc przyjazd cudzoziemca do Polski przekracza 90 dni, powinien ubiegać się o stosowną polską wizę krajową – o symbolu D – w ambasadzie lub konsulacie RP w swoim ojczystym kraju lub w kraju, w którym legalnie przebywa. Wiza jest wydawana cudzoziemcowi na maksymalnie 365 dni i uprawnia do przebywania na terenie Polski oraz do poruszania się po państwach Strefy Schengen przez okres 90 dni w każdym okresie 180 dni oraz do podróży pomiędzy swoim ojczystym krajem a Polską. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się w ciągu…

Blog

Jak legalnie pracować w Polsce?

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby w pełni legalnie pracować w Polsce?    Musi posiadać dwa dokumenty:     Zezwolenie na pracę  Ważne zezwolenie na pobyt w Polsce Dokument uprawniający cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce wydawany jest na wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Od negatywnej decyzji wojewody możesz odwołać się do właściwego ministra do spraw pracy.   Cudzoziemiec nie będzie jednak potrzebował zezwolenia na pracę, jeżeli:     Jest małżonkiem obywatela polskiego i posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP  Posiada status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii  Posiada ważną Kartę Polaka…

Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy ✅➡ WZÓR – Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Urzędy Wojewódzkie są jednak tak przeciążone napływającymi wnioskami dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy, że często ich pracownicy nie są w stanie…

Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii ➡ WZÓR – Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego: § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego…

Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy ✅ ➡ Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w…

Blog

Jak polskie Sądy pomagają cudzoziemcom?

Zgodnie z art. 52 § 2b Ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. O ponagleniu pisaliśmy tutaj. Z art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika natomiast, że organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Terminy załatwienia spraw wynikają z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Gdy w sprawie należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, sprawę należy rozpatrzyć do miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych należy rozpoznać…

Blog

Jak przyspieszyć wydanie karty pobytu?

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, by przyspieszyć postępowanie o wydanie karty pobytu, jest złożenie PONAGLENIA do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody, który ma wydać Twoją decyzję. Jak stanowi art.  35 Kodeksu postępowania administracyjnego: §  1.      Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. §  2.      Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi…

Blog

Problemy naszych Klientów

Urzędy Wojewódzkie są najczęściej pierwszymi organami administracji, z którymi musi zderzyć się cudzoziemiec zamierzający przebywać i pracować w Polsce. Urzędy te powinny działać szybko i sprawnie, by napływ wykwalifikowanych pracowników do Polski był jak największy, by rodziny mogły przebywać razem, a cudzoziemcy mogli czuć się w naszym kraju bezpiecznie. Niestety, długie oczekiwanie na wydanie karty pobytu paraliżuje życie większości naszych Klientów. Jedna z naszych Klientek od 13 miesięcy nie widziała się ze swoimi rodzicami mieszkającymi na Białorusi. Owszem, może opuścić Polskę, jednak aby tu legalnie powrócić, musiałaby posiadać ważną wizę. Czas oczekiwania na wydanie wizy na Białorusi wynosi około miesiąca.…