Lista wpisów dla tagu
— Cudzoziemcy Sopot —

Blog

Nakaz kwarantanny granicznej – bez podstawy prawnej

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, nakaz kwarantanny granicznej nie ma podstawy prawnej. Skarbowi Państwa grozi zalew spraw o odszkodowania. Sądy administracyjne uznają, że Minister Zdrowia bez podstawy prawnej wprowadził obowiązek poddania się kwarantannie dla wracających do kraju, a nie był on ustawowo uprawniony do ustanowienia takiej kwarantanny – efektem było bezprawne pozbawianie wolności. Nakaz takiej kwarantanny mogła wprowadzić Rada Ministrów, ale i tak mógł on dotyczyć tylko osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, a nie każdej przekraczającej granicę. Skoro bezprawne pozbawienie wolności objęło tysiące osób, to mają one prawo do żądania odszkodowania od Skarbu Państwa. W prawomocnym wyroku z  27 lipca 2020…

Blog

500 PLUS dla Cudzoziemców

Świadczenie 500 PLUS jest oficjalnym polskim programem, który przewiduje miesięczne wypłaty dla rodziców w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Czy z programu 500+ mogą skorzystać także Cudzoziemcy? Jakie są wymagania i czy każdy Cudzoziemiec może skorzystać z tego programu? Co do zasady, Cudzoziemcowi przysługuje świadczenie 500 + na dziecko. Musi on jednak spełniać pewne wymagania. Nie w każdym przypadku – mimo otrzymania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – świadczenie będzie przysługiwało. Jakie są ustawowe wymagania otrzymania świadczenia przez Cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu? Art. 1 ust. 2 ww.…

Blog

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Źródłem stabilnego i regularnego dochodu cudzoziemca może być np. pensja uzyskiwana z umowy o pracę, którą Cudzoziemiec wykonuje w Polsce. Więcej informacji o wymaganiach finansowych znajdziesz TUTAJ. Ubezpieczeniem zdrowotnym jest każde ubezpieczenie, dzięki któremu przysługują Tobie świadczenia zdrowotne takie jak np. transport do placówki medycznej, pobyt oraz badania (w tym leczenie) w szpitalu oraz pokrycie kosztów leków. Potwierdzenie znajomości języka polskiego odbywa się przez zaliczenie państwowego certyfikowanego egzaminu. Nie zawsze jednak jako cudzoziemiec będziesz miał obowiązek zdania egzaminu. Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania certyfikatu bez egzaminu znajdziesz TUTAJ. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium…

Blog

Prowadzenie biznesu w Polsce przez Cudzoziemca

W myśl art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Osobą zagraniczną (cudzoziemcem) w rozumieniu ustawy jest: Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego – cudzoziemiec Osoba prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą za granicą – a więc cudzoziemiec prowadzący biznes za granicą Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą Jesteś w pełni uprawniony do prowadzenia w Polsce biznesu i będziesz traktowany jak polski przedsiębiorca, jeżeli pochodzisz z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Co jeśli cudzoziemiec nie pochodzi z jednego z tych…

Blog

Wizy – jak uzyskać wizę do Polski?

W jaki sposób cudzoziemiec może uzyskać wizę umożliwiającą mu wjazd na teren Polski? Jeśli więc przyjazd cudzoziemca do Polski przekracza 90 dni, powinien ubiegać się o stosowną polską wizę krajową – o symbolu D – w ambasadzie lub konsulacie RP w swoim ojczystym kraju lub w kraju, w którym legalnie przebywa. Wiza jest wydawana cudzoziemcowi na maksymalnie 365 dni i uprawnia do przebywania na terenie Polski oraz do poruszania się po państwach Strefy Schengen przez okres 90 dni w każdym okresie 180 dni oraz do podróży pomiędzy swoim ojczystym krajem a Polską. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się w ciągu…

Blog

Jak legalnie pracować w Polsce?

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby w pełni legalnie pracować w Polsce?    Musi posiadać dwa dokumenty:     Zezwolenie na pracę  Ważne zezwolenie na pobyt w Polsce Dokument uprawniający cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce wydawany jest na wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Od negatywnej decyzji wojewody możesz odwołać się do właściwego ministra do spraw pracy.   Cudzoziemiec nie będzie jednak potrzebował zezwolenia na pracę, jeżeli:     Jest małżonkiem obywatela polskiego i posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP  Posiada status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii  Posiada ważną Kartę Polaka…

Blog

Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w tzw. strefie nadgranicznej

Jak wygląda sytuacja prawna Cudzoziemca, który zamierza kupić nieruchomość położoną w tzw. strefie nadgranicznej? Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca co do zasady wymaga zezwolenia. Zasady uzyskania zezwolenia zostały przybliżone TUTAJ. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wprowadziła jednak wyjątki od tej zasady. Sytuacja cudzoziemca w kwestii uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej na obszarze strefy nadgranicznej znacząco się zmienia. Co to jest ,,strefa nadgraniczna” w rozumieniu polskiego ustawodawcy i jakie obszary obejmuje swoim zasięgiem? Strefa nadgraniczna jest obszarem gmin oraz lokalnych okręgów administracyjnych, które przylegają do granicy z innym państwem, zaś na odcinku morskim –…

Blog

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Czy możliwe jest nabycie nieruchomości na terenie Polski przez cudzoziemca? Kwestia ta została uregulowana w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W myśl art. 1 tej ustawy: Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Zezwolenia wymaga także nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Zezwolenie na nabycie nieruchomości…

Blog

W jaki sposób możesz uzyskać wgląd do akt swojej sprawy?

Zapoznanie się aktami postępowania prowadzonego wobec Twojej osoby jest jednym z podstawowych praw w kontakcie z organem administracyjnym. W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona postępowania na prawo wglądu do akt sprawy: § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. § 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym…

Blog

CO, GDY CUDZOZIEMIEC NIE MA DOKUMENTU PODRÓŻY (ALBO DOKUMENT STRACIŁ WAŻNOŚĆ)?

Zarówno w trakcie pobytu w Polsce jak i podczas wyjazdu za granicę może zdarzyć się, że jako cudzoziemiec zgubisz swój dokument podróży albo straci on ważność. Co wtedy? Rozwiązanie w takiej sytuacji przewiduje art. 267 ustawy o cudzoziemcach: Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi zamierzającemu powrócić na terytorium Polski, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie nowego dokumentu podróży, gdy Cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo…