Lista wpisów dla tagu
— pobyt w Polsce —

Blog

Nakaz kwarantanny granicznej – bez podstawy prawnej

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, nakaz kwarantanny granicznej nie ma podstawy prawnej. Skarbowi Państwa grozi zalew spraw o odszkodowania. Sądy administracyjne uznają, że Minister Zdrowia bez podstawy prawnej wprowadził obowiązek poddania się kwarantannie dla wracających do kraju, a nie był on ustawowo uprawniony do ustanowienia takiej kwarantanny – efektem było bezprawne pozbawianie wolności. Nakaz takiej kwarantanny mogła wprowadzić Rada Ministrów, ale i tak mógł on dotyczyć tylko osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, a nie każdej przekraczającej granicę. Skoro bezprawne pozbawienie wolności objęło tysiące osób, to mają one prawo do żądania odszkodowania od Skarbu Państwa. W prawomocnym wyroku z  27 lipca 2020…

Blog

Przestępstwo popełnione za granicą, a ubieganie się o pobyt w Polsce

Często nasi zagraniczni Klienci nie zdają sobie sprawy, że złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce uruchamia całą lawinę czynności, które muszą przeprowadzić nie tylko pracownicy Urzędów Wojewódzkich, ale i Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o Cudzoziemcach: Przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd…

Blog

500 PLUS dla Cudzoziemców

Świadczenie 500 PLUS jest oficjalnym polskim programem, który przewiduje miesięczne wypłaty dla rodziców w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Czy z programu 500+ mogą skorzystać także Cudzoziemcy? Jakie są wymagania i czy każdy Cudzoziemiec może skorzystać z tego programu? Co do zasady, Cudzoziemcowi przysługuje świadczenie 500 + na dziecko. Musi on jednak spełniać pewne wymagania. Nie w każdym przypadku – mimo otrzymania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – świadczenie będzie przysługiwało. Jakie są ustawowe wymagania otrzymania świadczenia przez Cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu? Art. 1 ust. 2 ww.…

Blog

Wizy – jak uzyskać wizę do Polski?

W jaki sposób cudzoziemiec może uzyskać wizę umożliwiającą mu wjazd na teren Polski? Jeśli więc przyjazd cudzoziemca do Polski przekracza 90 dni, powinien ubiegać się o stosowną polską wizę krajową – o symbolu D – w ambasadzie lub konsulacie RP w swoim ojczystym kraju lub w kraju, w którym legalnie przebywa. Wiza jest wydawana cudzoziemcowi na maksymalnie 365 dni i uprawnia do przebywania na terenie Polski oraz do poruszania się po państwach Strefy Schengen przez okres 90 dni w każdym okresie 180 dni oraz do podróży pomiędzy swoim ojczystym krajem a Polską. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się w ciągu…

Blog

Jak legalnie pracować w Polsce?

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby w pełni legalnie pracować w Polsce?    Musi posiadać dwa dokumenty:     Zezwolenie na pracę  Ważne zezwolenie na pobyt w Polsce Dokument uprawniający cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce wydawany jest na wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Od negatywnej decyzji wojewody możesz odwołać się do właściwego ministra do spraw pracy.   Cudzoziemiec nie będzie jednak potrzebował zezwolenia na pracę, jeżeli:     Jest małżonkiem obywatela polskiego i posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP  Posiada status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii  Posiada ważną Kartę Polaka…

Blog

Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w tzw. strefie nadgranicznej

Jak wygląda sytuacja prawna Cudzoziemca, który zamierza kupić nieruchomość położoną w tzw. strefie nadgranicznej? Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca co do zasady wymaga zezwolenia. Zasady uzyskania zezwolenia zostały przybliżone TUTAJ. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wprowadziła jednak wyjątki od tej zasady. Sytuacja cudzoziemca w kwestii uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej na obszarze strefy nadgranicznej znacząco się zmienia. Co to jest ,,strefa nadgraniczna” w rozumieniu polskiego ustawodawcy i jakie obszary obejmuje swoim zasięgiem? Strefa nadgraniczna jest obszarem gmin oraz lokalnych okręgów administracyjnych, które przylegają do granicy z innym państwem, zaś na odcinku morskim –…

Blog

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Czy możliwe jest nabycie nieruchomości na terenie Polski przez cudzoziemca? Kwestia ta została uregulowana w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W myśl art. 1 tej ustawy: Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydane, w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Zezwolenia wymaga także nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą w Polsce, będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Zezwolenie na nabycie nieruchomości…

Blog

W jaki sposób możesz uzyskać wgląd do akt swojej sprawy?

Zapoznanie się aktami postępowania prowadzonego wobec Twojej osoby jest jednym z podstawowych praw w kontakcie z organem administracyjnym. W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona postępowania na prawo wglądu do akt sprawy: § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. § 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym…

Blog

CO, GDY CUDZOZIEMIEC NIE MA DOKUMENTU PODRÓŻY (ALBO DOKUMENT STRACIŁ WAŻNOŚĆ)?

Zarówno w trakcie pobytu w Polsce jak i podczas wyjazdu za granicę może zdarzyć się, że jako cudzoziemiec zgubisz swój dokument podróży albo straci on ważność. Co wtedy? Rozwiązanie w takiej sytuacji przewiduje art. 267 ustawy o cudzoziemcach: Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi zamierzającemu powrócić na terytorium Polski, który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie nowego dokumentu podróży, gdy Cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo…

Blog

CZY NA PODSTAWIE KONKUBINATU MOŻNA UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY?

Czy cudzoziemiec pozostający w nieformalnym związku z obywatelem polskim ma szansę na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce❓ Ustawa o cudzoziemcach przewiduje m. in., że zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest cudzoziemcowi, jeżeli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Cudzoziemcowi który wykaże, że zachodzą inne niż wymienione w Ustawie o cudzoziemcach okoliczności uzasadniającego jego pobyt w Polsce na czas dłuższy niż 3 miesiące może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Konkubinat nie został wprost przewidziany przez ustawę, jednakże naturalnie zalicza się do tzw. „ważnych…