Lista wpisów dla tagu
— Pomoc cudzoziemcom —

Blog

Nakaz kwarantanny granicznej – bez podstawy prawnej

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, nakaz kwarantanny granicznej nie ma podstawy prawnej. Skarbowi Państwa grozi zalew spraw o odszkodowania. Sądy administracyjne uznają, że Minister Zdrowia bez podstawy prawnej wprowadził obowiązek poddania się kwarantannie dla wracających do kraju, a nie był on ustawowo uprawniony do ustanowienia takiej kwarantanny – efektem było bezprawne pozbawianie wolności. Nakaz takiej kwarantanny mogła wprowadzić Rada Ministrów, ale i tak mógł on dotyczyć tylko osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, a nie każdej przekraczającej granicę. Skoro bezprawne pozbawienie wolności objęło tysiące osób, to mają one prawo do żądania odszkodowania od Skarbu Państwa. W prawomocnym wyroku z  27 lipca 2020…

Blog

Przestępstwo popełnione za granicą, a ubieganie się o pobyt w Polsce

Często nasi zagraniczni Klienci nie zdają sobie sprawy, że złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce uruchamia całą lawinę czynności, które muszą przeprowadzić nie tylko pracownicy Urzędów Wojewódzkich, ale i Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o Cudzoziemcach: Przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania cudzoziemca za granicą lub do innych organów z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd…

Blog

500 PLUS dla Cudzoziemców

Świadczenie 500 PLUS jest oficjalnym polskim programem, który przewiduje miesięczne wypłaty dla rodziców w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Czy z programu 500+ mogą skorzystać także Cudzoziemcy? Jakie są wymagania i czy każdy Cudzoziemiec może skorzystać z tego programu? Co do zasady, Cudzoziemcowi przysługuje świadczenie 500 + na dziecko. Musi on jednak spełniać pewne wymagania. Nie w każdym przypadku – mimo otrzymania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – świadczenie będzie przysługiwało. Jakie są ustawowe wymagania otrzymania świadczenia przez Cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu? Art. 1 ust. 2 ww.…

Blog

Błędy pracowników Urzędów Wojewódzkich

Przez 3 miesiące Klient nie uzyskał żadnej informacji od Wojewody. Wobec tego, nasza Kancelaria wystosowała do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców ponaglenie w zw. z bezczynnością i przewlekłym prowadzeniem postępowania. Wnosiliśmy także o wyznaczenie terminu załatwienia sprawy, wyjaśnienie przyczyn przewlekłego postępowania oraz o ustalenie osób, które były winne niezałatwienia sprawy w terminie. W lutym (3 miesiące od chwili złożenia wniosku przez Cudzoziemca) otrzymaliśmy odpowiedź z potwierdzeniem złożenia przez Cudzoziemca wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Nasz Klient został również wezwany do złożenia odcisków linii papilarnych. W wyjaśnieniu zostaliśmy także poinformowani o tym, że brak wcześniejszych czynności organu w sprawie wynika…

Blog

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Źródłem stabilnego i regularnego dochodu cudzoziemca może być np. pensja uzyskiwana z umowy o pracę, którą Cudzoziemiec wykonuje w Polsce. Więcej informacji o wymaganiach finansowych znajdziesz TUTAJ. Ubezpieczeniem zdrowotnym jest każde ubezpieczenie, dzięki któremu przysługują Tobie świadczenia zdrowotne takie jak np. transport do placówki medycznej, pobyt oraz badania (w tym leczenie) w szpitalu oraz pokrycie kosztów leków. Potwierdzenie znajomości języka polskiego odbywa się przez zaliczenie państwowego certyfikowanego egzaminu. Nie zawsze jednak jako cudzoziemiec będziesz miał obowiązek zdania egzaminu. Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania certyfikatu bez egzaminu znajdziesz TUTAJ. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium…

Blog

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby legalnie podjąć się kształcenia w Polsce? Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie musi przedłożyć: zaświadczenie o przyjęciu na studia lub kontynuacji studiów, jeżeli studia są odpłatne – dowód uiszczenia opłaty. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1.270 zł na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Więcej o środkach finansowanych wymaganych od cudzoziemca pisaliśmy TUTAJ. Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Pamiętaj! Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. Wniosek możesz jednak również wysłać…

Blog

Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego do Polski

Ile pieniędzy musi mieć Cudzoziemiec, aby legalnie wjechać do RP? W myśl §2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu: Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, (..) w wysokości co najmniej:1) 300 złotych, jeżeli okres planowego pobytu nie przekracza 4 dni, 2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Jeżeli Twój pobyt w Polsce będzie…

Blog

Wizy – jak uzyskać wizę do Polski?

W jaki sposób cudzoziemiec może uzyskać wizę umożliwiającą mu wjazd na teren Polski? Jeśli więc przyjazd cudzoziemca do Polski przekracza 90 dni, powinien ubiegać się o stosowną polską wizę krajową – o symbolu D – w ambasadzie lub konsulacie RP w swoim ojczystym kraju lub w kraju, w którym legalnie przebywa. Wiza jest wydawana cudzoziemcowi na maksymalnie 365 dni i uprawnia do przebywania na terenie Polski oraz do poruszania się po państwach Strefy Schengen przez okres 90 dni w każdym okresie 180 dni oraz do podróży pomiędzy swoim ojczystym krajem a Polską. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się w ciągu…

Blog

Jak legalnie pracować w Polsce?

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby w pełni legalnie pracować w Polsce?    Musi posiadać dwa dokumenty:     Zezwolenie na pracę  Ważne zezwolenie na pobyt w Polsce Dokument uprawniający cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce wydawany jest na wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Od negatywnej decyzji wojewody możesz odwołać się do właściwego ministra do spraw pracy.   Cudzoziemiec nie będzie jednak potrzebował zezwolenia na pracę, jeżeli:     Jest małżonkiem obywatela polskiego i posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP  Posiada status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii  Posiada ważną Kartę Polaka…

Blog

Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w tzw. strefie nadgranicznej

Jak wygląda sytuacja prawna Cudzoziemca, który zamierza kupić nieruchomość położoną w tzw. strefie nadgranicznej? Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca co do zasady wymaga zezwolenia. Zasady uzyskania zezwolenia zostały przybliżone TUTAJ. Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wprowadziła jednak wyjątki od tej zasady. Sytuacja cudzoziemca w kwestii uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej na obszarze strefy nadgranicznej znacząco się zmienia. Co to jest ,,strefa nadgraniczna” w rozumieniu polskiego ustawodawcy i jakie obszary obejmuje swoim zasięgiem? Strefa nadgraniczna jest obszarem gmin oraz lokalnych okręgów administracyjnych, które przylegają do granicy z innym państwem, zaś na odcinku morskim –…