Lista wpisów dla tagu
— Ponaglenie —

Blog

W jaki sposób możesz uzyskać wgląd do akt swojej sprawy?

Zapoznanie się aktami postępowania prowadzonego wobec Twojej osoby jest jednym z podstawowych praw w kontakcie z organem administracyjnym. W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona postępowania na prawo wglądu do akt sprawy: § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. § 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym…

Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy ✅➡ WZÓR – Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Urzędy Wojewódzkie są jednak tak przeciążone napływającymi wnioskami dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy, że często ich pracownicy nie są w stanie…

Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii ➡ WZÓR – Wniosek o udostępnienie akt sprawy do wglądu i wykonania fotokopii Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego: § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. § 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego…

Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy ✅ ➡ Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w…

Blog

Jak polskie Sądy pomagają cudzoziemcom?

Zgodnie z art. 52 § 2b Ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. O ponagleniu pisaliśmy tutaj. Z art. 12 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika natomiast, że organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Terminy załatwienia spraw wynikają z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Gdy w sprawie należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, sprawę należy rozpatrzyć do miesiąca. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych należy rozpoznać…

Blog

Jak przyspieszyć wydanie karty pobytu?

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, by przyspieszyć postępowanie o wydanie karty pobytu, jest złożenie PONAGLENIA do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody, który ma wydać Twoją decyzję. Jak stanowi art.  35 Kodeksu postępowania administracyjnego: §  1.      Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. §  2.      Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi…

Blog

Problemy naszych Klientów

Urzędy Wojewódzkie są najczęściej pierwszymi organami administracji, z którymi musi zderzyć się cudzoziemiec zamierzający przebywać i pracować w Polsce. Urzędy te powinny działać szybko i sprawnie, by napływ wykwalifikowanych pracowników do Polski był jak największy, by rodziny mogły przebywać razem, a cudzoziemcy mogli czuć się w naszym kraju bezpiecznie. Niestety, długie oczekiwanie na wydanie karty pobytu paraliżuje życie większości naszych Klientów. Jedna z naszych Klientek od 13 miesięcy nie widziała się ze swoimi rodzicami mieszkającymi na Białorusi. Owszem, może opuścić Polskę, jednak aby tu legalnie powrócić, musiałaby posiadać ważną wizę. Czas oczekiwania na wydanie wizy na Białorusi wynosi około miesiąca.…