Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Podstawowe informacje

Członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej może wjechać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy o ile w jego przypadku wymagane jest posiadanie wizy. W trakcie pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 3 miesięcy członek rodziny niebędący obywatelem UE obowiązany jest posiadać ważny dokument podróży. Jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać Kartę Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE. Wydanie jej następuje na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.

Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się niezwłocznie zaświadczenie złożenia wniosku o wydanie Karty Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE.

Karta Pobytu Członka Rodziny Obywatela UE jest ważna 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony okres pobytu jest krótszy niż 5 lat – dokument ten jest ważny przez okres zamierzonego pobytu.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
2. Ważny dokument podróży (oryginał do wglądu);
3. 5 fotografii;

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

4. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Pozostałe dokumenty:

  • w przypadku małżonka obywatela UE – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
  • zstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka;
  • wstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do złożenia zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Ile to kosztuje

Za wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE nie pobiera się opłat.

Kary za nieuzyskanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Uwaga: Uchylanie się od obowiązku posiadania karty pobytu członka rodziny obywatela podlega karze grzywny.