Zezwolenie na pobyt czasowy

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Kiedy mogę otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec zamierzający przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych, w celu wydania karty pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego.

Jakie dokumenty są wymagane?

W zależności od przyczyny pobytu będziesz musiał złożyć inne dokumenty. Więcej informacji na temat niezbędnych dokumentów znajdziesz tutaj. Każda sprawa jest inna i Urząd może wzywać Cię do złożenia różnych dowodów.

Powodami, dla których cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt są:

 1. Podjęcie lub kontynuacja pracy na terytorium Polski;
 2. Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 3. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski;
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce;
 5. Podjęcie lub kontynuacja studiów w Polsce;
 6. Odbycie kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach licencjackich, magisterskich, albo doktoranckich w języku polskim;
 7. Prowadzenie badań naukowych w Polsce;
 8. Przyjazd do członków rodziny obywatela Polski lub członka rodziny cudzoziemca;
 9. Bycie ofiarą handlu ludźmi, która przebywa w Polsce, podejmuje współpracę z organami prowadzącymi postępowanie w sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz, która zerwała kontakty z osobami podejrzanymi o handel ludźmi;
 10. Zamiar dołączenia członka rodziny do obywatela państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej zamieszkującego w Polsce;
 11. Bycie niepełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy;
 12. Bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca będącym małżonkiem obywatela Polski i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy wydane dla członka rodziny obywatela Polski;
 13. Inne, ważne okoliczności, których istnienie zostanie udowodnione.

Zawsze jednak musisz przedłożyć:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem właściwy dla danego celu pobytu formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
 2. Cztery aktualne fotografie;
 3. Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Dokumenty sporządzone w języku obcym trzeba złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Ile to kosztuje?

Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł.

W przypadku pozytywnej decyzji, należy zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty pobytu.