Zezwolenie na pobyt stały

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:

 1. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską;
 2. jest dzieckiem obywatela polskiego;
 3. jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe;
 4. pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim;
 5. jest ofiarą handlu ludźmi;
 6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu;
 8. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Dokładne wymagania dotyczące osoby ubiegającej się o zezwolenie na pobyt stały odnajdziesz w art. 195 Ustawy o Cudzoziemcach.

Jakie dokumenty są potrzebne?

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku;
 2. Cztery fotografie;
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość [Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania];
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje zwrotem podania).

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj. W każdej sprawie Urząd może wezwać Cię do złożenia innych dokumentów, w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji.

Złożenie wniosku z kompletem wszystkich potrzebnych dokumentów może przyspieszyć załatwienie Twojej sprawy nawet o kilka miesięcy!

Ile to kosztuje?

Opłata skarbowa od wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł.

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł.