Niebieska Karta UE

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w takim zawodzie. Cudzoziemiec dołącza wypełnione przez pracodawcę załączniki nr 1 oraz nr 2 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w których wskazane są warunki jego zatrudnienia.

Cudzoziemiec, którzy zamierza w Polsce wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (co to jest zawód wymagający wysokich kwalifikacji) może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1. przedstawi informację starosty o wyniku testu rynku pracy (co to jest test rynku pracy);

Uwaga! W niektórych przypadkach, przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt czasowy  w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie ma wymogu uzyskiwania informacji starosty o wyniku testu rynku pracy. Przypadki te są wymienione tutaj.

2. ma umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na okres przynajmniej 1 roku;
3. spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (co to jest zawód regulowany);
4. posiada wyższe kwalifikacje zawodowe (co to są wyższe kwalifikacje zawodowe);
5. ma ubezpieczenie zdrowotne (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego);
6. ma zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z przepisów prawa;
7. jego roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa GUS (dotyczy wniosków złożonych nie wcześniej niż 12.02.2018). W przypadku wniosków złożonych przed 12.02.2018 roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Ponieważ stawka jest zmienna, należy upewnić się o aktualnej wysokości;
8. ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce (co to jest zapewnione miejsce zamieszkania).

Niezbędne dokumenty

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 •  informacja starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
 • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna – zawarta na okres co najmniej 1 roku,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie na poziomie studiów wyższych),
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie opłaty musisz wnieść?

 • za wydanie karty pobytu: 440 zł 
 • za wydanie karty pobytu: 50 zł 

Dodatkowe informacje

Zezwolenie na pobyt przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Zezwolenie to udzielane jest na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE”.

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.