Kompleksowa pomoc prawna dla cudzoziemców

ZAŁATWIMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI

Nasza Kancelaria może reprezentować Cię od samego początku procedury legalizującej pobyt lub pracę. Pomożemy Ci zdobyć niezbędne dokumenty, aby wniosek nie zawierał żadnych braków formalnych – przyspieszy to postępowanie administracyjne o kilka miesięcy.

Będziemy na bieżąco podejmować wszelkie czynności, aby Twoja sprawa była załatwiona jak najszybciej. Będziemy w ciągłym kontakcie z pracownikiem prowadzącym Twoją sprawę. Jeśli będzie taka potrzeba, udamy się na rozmowę z Dyrektorem Wydziału do Spraw Cudzoziemców. Niezwłocznie po tym, jak minie ustawowy termin na wydanie Twojej decyzji, skierujemy do Wojewody ponaglenie oraz skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość postępowania.

W TRAKCIE POSTĘPOWANIA – PRZYSPIESZAMY WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT

Jeżeli złożyłeś już wniosek o pobyt i od miesięcy czekasz na decyzję i wydanie karty pobytu, pomożemy Ci zdobyć ją szybciej. Istnieją specjalne procedury, które prowadzą do zobowiązania organu do szybszego wydania decyzji.

Co więcej, możemy uzyskać dla Ciebie nawet kilka tysięcy złotych zadośćuczynienia za długotrwałe rozpoznawanie Twojej sprawy.

DLACZEGO NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO NAS JAK NAJWCZEŚNIEJ

Twoja sprawa powinna być załatwiona w ciągu miesiąca, a najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. Im szybciej się do nas zgłosisz, tym szybciej możemy zacząć działać. Nawet jeśli dostałeś informację, że Twoja sprawa zostanie rozpoznania np. w ciągu czterech miesięcy, to wiedz, że Organ najprawdopodobniej będzie przedłużał termin załatwiania Twojej sprawy, często nawet Cię o tym nie informując. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku regularnie nie informuje Wnioskodawców o przesunięciu terminu załatwienia sprawy, co stanowi poważne naruszenie Prawa administracyjnego.

Jeżeli zgłosisz się do nas po miesiącu od dnia złożenia wniosku, niezwłocznie zaczniemy popędzać Urząd do załatwienia Twojej sprawy. Wtedy możesz uzyskać kartę pobytu nawet rok szybciej.

JAK DZIAŁAMY

SPRAWDZAMY AKTA TWOJEJ SPRAWY

Niewiele osób o tym wie, ale masz prawo przejrzeć akta swojej sprawy administracyjnej, wszczętej przez złożenie wniosku np. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Możesz również uzyskiwać ich kserokopie oraz je fotografować. Kiedy zapoznajemy się z aktami sprawy, widzimy, jak działał i co zrobił Urząd w Twojej sprawie.

Akta te powinny być Ci udostępnione niezwłocznie. Często jednak bardzo trudno dodzwonić się do Urzędu, by ustalić termin wglądu do akt. Niektóre Urzędy wyznaczają również odległe terminy, co narusza zasadę aktywnego uczestniczenia strony postępowania (czyli Twojego) w postępowaniu administracyjnym.

Kiedy przeglądamy akta sprawy, jesteśmy w sprawie ustalić z pracownikiem, jakie dokumenty dostarczyć, by przyspieszyć postępowanie. Często bowiem w takcie wielomiesięcznego oczekiwania wygasa np. polisa ubezpieczeniowa. Na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku możesz czekać nawet kilka miesięcy. My dowiemy się szybciej, co trzeba złożyć. Dowiemy się również, czy zapytanie o Tobie zostało w rozsądnym terminie wysłane do Policji, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organy te muszą sprawdzić bowiem i udzielić Wojewodzie informacji, czy nie ma przeciwwskazań do Twojego pobytu w Polsce. Policja, Straż Graniczna i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mają na to miesiąc, a w sprawach skomplikowanych – dwa miesiące.


MAMY KONTAKT Z PRACOWNIKIEM PROWADZĄCYM TWOJĄ SPRAWĘ

Zawsze staramy się zdobyć bezpośredni kontakt do pracownika Urzędu prowadzącego Twoją sprawę bądź do jego przełożonego. Dyscyplinujemy wtedy urzędników, by załatwili Twoją sprawę w terminie. Jednocześnie możemy ustalić szybciej, na jakim etapie jest Twoja sprawa.


PISZEMY PONAGLENIE

O ponagleniu przeczytasz w zakładce BLOG.


KIERUJEMY SKARGĘ DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

O skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeczytasz w zakładce BLOG.

ILE TO KOSZTUJE I CO MOŻESZ ZYSKAĆ

Postępowanie o przyspieszenie wydania decyzji legalizującej pobyt w Polsce nie wiąże się ze znacznymi kosztami.

Złożenie ponaglenia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest bezpłatne, za wyjątkiem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dla Adwokata – opłata ta wynosi 17,00 zł.

Wpis od skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kosztuje natomiast 100,00 zł. Są to bardzo niewielkie sumy, biorąc pod uwagę, że:

  • możemy przyspieszyć wydanie Twojej decyzji o kilka miesięcy, a jeżeli zgłosisz się do nas wcześnie – nawet o rok,
  • Sąd może zasądzić na Twoją rzecz kilka tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Oczywiście kwestią odrębną jest wynagrodzenie Kancelarii, które ustalamy indywidualnie z Klientem w zależności od jego możliwości i stopnia skomplikowania sprawy. Zawsze istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia naszej Kancelarii na raty.