Polski dokument podróży dla cudzoziemca

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Kiedy cudzoziemcowi wydawany jest polski dokument podróży?

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Tymczasowy polski dokument podroży dla cudzoziemca może być wydany cudzoziemcowi, który nie posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

Komu może być wydany polski dokument podróży?

Polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany:

 • małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka;
 • cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osobie posiadającej zaświadczenie o tym, że jest ofiarą handlu ludźmi.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, wniosku o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podroży dla cudzoziemca, wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
 • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm×3,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografie powinny być trwale złączone z wnioskiem, tj. naklejone w miejscu do tego przeznaczonym;
 • dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (1 kserokopia + oryginał do wglądu);
 • kserokopia karty pobytu;
 • decyzja administracyjna udzielająca ochrony uzupełniającej, zezwolenia na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży dla cudzoziemca);
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży dla cudzoziemca);
 • zaświadczenie z ambasady o niemożności wydania dokumentu podróży w kraju pochodzenia (w przypadku wnioskowania o polski dokument podróży dla cudzoziemca).

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

Ile to kosztuje?

Za wydanie tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca:

 •  50 zł.

Za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca:

 • 100 zł,
 • 200 zł za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży,
 • 300 zł za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu podróży.

Za wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca:

 • 50 zł,
 • 100 zł za wymianę w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
 • 150 zł za wymianę w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca.