Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • w przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność;
 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego dotyczy osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 16 lat.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej może złożyć  cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Niezbędne dokumenty

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat – tylko 1 egzemplarz wniosku;

Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt.
(uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line)

 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45×35 mm;
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat – tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej;
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca).

Jaka jest wysokość koniecznych opłat?

 • Za wydanie zezwolenia: 640 zł
 • Za wydanie karty pobytu: 50 zł