Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Kto musi ubiegać się o zezwolenie?

Zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały unormowane w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (dalej jako: „Ustawa”). W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia.

Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

Do grona tego zalicza się także tzw. Bezpaństwowców – osoby nieposiadające żadnego obywatelstwa.

Jednak cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa polskiego, ale będący obywatelami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) nie mają obowiązku uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości na terenie RP.

Uzyskanie własności najczęściej następuje w drodze umowy sprzedaży lub darowizny nieruchomości. Jednak Ustawa wprowadza istotne ograniczenia. Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy nie stosuje się jej do nabywania przez cudzoziemców nieruchomości w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego.

Możesz więc bez potrzeby ubiegania się o zezwolenie odziedziczyć nieruchomość, np. otrzymać działkę w spadku.

Szczegółowe regulacje zwalniające z zezwolenia zostały bliżej określone w art. 8 ust. 1 Ustawy.

Ile to kosztuje?

Za wniosek o udzielenie zezwolenia należy zapłacić kwotę 1 570 zł.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek w myśl art. 1a ust. 3 Ustawy wniosek powinien zawierać:

  1. Oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego
  2. Oznaczenie nabywanej nieruchomości
  3. Oznaczenie zbywcy
  4. Określenie formy prawnej nabycia nieruchomości
  5. Informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości

Wymaganym jest także dołączenie do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości dokumentów potwierdzających więzi cudzoziemca z Polską – np. zezwolenia na pobyt stały.

Jak długo ważne jest zezwolenie?

Zezwolenie jest ograniczone w czasie – po wydaniu cudzoziemcowi przysługuje ono dwa lata.

Sporządził: Adrian Maksymilian Dulczewski