Blog

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

W myśl art. 211 ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  2. Posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  3. Posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego

Źródłem stabilnego i regularnego dochodu cudzoziemca może być np. pensja uzyskiwana z umowy o pracę, którą Cudzoziemiec wykonuje w Polsce. Więcej informacji o wymaganiach finansowych znajdziesz TUTAJ.

Ubezpieczeniem zdrowotnym jest każde ubezpieczenie, dzięki któremu przysługują Tobie świadczenia zdrowotne takie jak np. transport do placówki medycznej, pobyt oraz badania (w tym leczenie) w szpitalu oraz pokrycie kosztów leków.

Potwierdzenie znajomości języka polskiego odbywa się przez zaliczenie państwowego certyfikowanego egzaminu. Nie zawsze jednak jako cudzoziemiec będziesz miał obowiązek zdania egzaminu. Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania certyfikatu bez egzaminu znajdziesz TUTAJ.

Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zalicza się m.in.:

  • Łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie dokumentu pobytowego (np. karta pobytu)
  • Cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

  • Pamiętaj! Przy składaniu wniosku będziesz musiał złożyć odciski linii papilarnych

Koszt wydania zezwolenia na pobyt wynosi 640 zł, zaś wydanie karty pobytu 50 zł.

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE musi posiadać:

  1. Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  2. Cztery aktualne fotografie
  3. Kserokopię ważnego dokumentu podróży (paszportu)
  4. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym przebywa. np. umowa najmu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z Nami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *