Blog

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, aby legalnie podjąć się kształcenia w Polsce?

W myśl art. 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2020 r. o cudzoziemcach:

Zezwolenia na pobyt czasów w celu kształcenia się na studiach udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzania w jednostce prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzania, w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1, oraz gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie musi przedłożyć:

  1. zaświadczenie o przyjęciu na studia lub kontynuacji studiów,
  2. jeżeli studia są odpłatne – dowód uiszczenia opłaty.

Cudzoziemiec musi również posiadać:

  1. ubezpieczenie zdrowotne,
  2. wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium RP musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1.270 zł na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Więcej o środkach finansowanych wymaganych od cudzoziemca pisaliśmy TUTAJ.

Wymagane jest, aby cudzoziemiec posiadał także aktualne:

  • cztery aktualne fotografie,
  • kserokopię ważnego dokumentu podróży.

Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Pamiętaj! Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. Wniosek możesz jednak również wysłać pocztą, a odciski można złożyć na późniejsze wezwanie Urzędu.

Opłata skarbowa za zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł.

Opłata za wydanie karty pobytu to koszt dodatkowych 25 zł.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach zostaje wydane na okres 15 miesięcy. Jeżeli studia są objęte unijnym programem lub porozumieniem między instytucjami naukowymi, otrzymasz zezwolenie na okres 2 lat.

Dzięki uzyskaniu tego typu zezwolenia, możesz legalnie wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę. Na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *