Przedłużenie wizy

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Co musisz wiedzieć

Wniosek o przedłużenie wizy musisz złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie.

W przypadku złożenia wniosku po terminie (w trakcie nielegalnego pobytu) – odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych – otrzymujesz do paszportu odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

Wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

 • 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy);
 • 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wniosek o przedłużenie wizy krajowej
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży, którego ważność upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy (w pilnych przypadkach uzasadnionych słusznym interesem cudzoziemca kryterium to może zostać pominięte), a także który zawiera przynajmniej dwie wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat 
 • dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające przedłużenie wizy
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wniosku o przedłużenie wizy krajowej
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego – w przypadku wniosku o przedłużenie wizy Schengen
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Ile to kosztuje?

 • 406 zł   – za przedłużenie wizy krajowej
 • równowartość 30 € – za przedłużenie wizy Schengen w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn osobistych
 • bezpłatnie – w przypadku przedłużenia wizy z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych