Wymiana karty pobytu/utarta karty pobytu

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Dokonaliśmy wszelkiej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy, zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie lub zgłosić się do naszej Kancelarii.

Kiedy musisz złożyć wniosek o WYMIANĘ karty pobytu?

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 • utraty karty pobytu;
 • uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wymianę karty pobytu powinnaś/powinieneś złożyć w  ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

Kiedy musisz złożyć wniosek o WYDANIE karty pobytu?

 • w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:
  • przybywa na terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);
  • jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta;
  • uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na   osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i karta pobytu traci ważność.

W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia powinnaś/powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu,
 • 2 aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonane w   ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografie mają   przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą  na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografie powinny być trwale złączone z wnioskiem, tj. naklejone w miejscu do tego przeznaczonym,
 • ważny dokument podróży albo inny dokument   potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (kserokopia wszystkich zapisanych stron paszportu oraz oryginał do wglądu),
 • kserokopia karty pobytu + oryginał do wglądu,
 • w przypadku utraty dotychczas posiadanej karty pobytu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu Policji utraty tego dokumentu,
 • aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad dwa miesiące,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie lub wymianę karty pobytu.
 • inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

Ile to kosztuje?

Za wydanie lub wymianę karty pobytu:

 • 50 zł – w przypadku niezawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty, a także w przypadku zmiany danych umieszczonych na karcie pobytu

Za wymianę karty pobytu:

 • 100 zł – w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty,
 • 150 zł – w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty.

Ulga w wysokości 50 % w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.