Blog

Jak przyspieszyć wydanie karty pobytu?

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, by przyspieszyć postępowanie o wydanie karty pobytu, jest złożenie PONAGLENIA do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody, który ma wydać Twoją decyzję.


Jak stanowi art.  35 Kodeksu postępowania administracyjnego:

§  1.      Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§  2.      Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§  3.      Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Obecnie jednak Urzędy nie przestrzegają ustawowych terminów. Załatwienie Twojej sprawy może trwać zamiast miesiąca, nawet 1,5 roku! Często nasi Klienci z góry otrzymują informację, że dostaną kartę pobytu za rok!


Zgodnie z art.  37 Kodeksu postępowania administracyjnego:

§  1.      Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)          nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)          postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§  2.      Ponaglenie zawiera uzasadnienie.


Po wniesieniu ponaglenia sprawa trafia do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który:

1)          wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2)          w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a)          zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b)          zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.


W niektórych sprawach ponaglenie nie jest jednak skutecznym środkiem przyspieszenia postępowania. Czas oczekiwania na rozpoznanie ponaglenia przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynosi niekiedy nawet rok.


Złożenie ponaglenia jest jednak konieczne, by wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na przewlekłość postępowania. Obecnie skarga ta stanowi jedyną instytucję, która może pomóc przyspieszyć Twoją sprawę. Skargę do Sądu można złożyć następnego dnia po złożeniu ponaglenia. Jeżeli oprócz przyspieszenia postępowania chcesz uzyskać również co najmniej kilkutysięczne zadośćuczynienie, skarga ta powinna być profesjonalnie sporządzona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *