Lista wpisów dla tagu
— koronawirus —

Blog

Tarcza antykryzysowa dla cudzoziemców

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce (TARCZA ANTYKRYZYSOWA). Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Więcej na temat tarczy pisaliśmy tutaj. Dodatkowo przedstawiamy Państwu opracowania przepisów ustawy, sporządzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Blog

Zalegalizuj swój pobyt w Polsce zostając w domu

Dlaczego, pomimo pandemii koronawirusa i rozwiązań, jakie wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa, nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt ❓ Tarcza antykryzysowa przewiduje m. in.: ➡️ wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych,➡️ przedłużenie okresu legalnego pobytu dla osób zobowiązanych do powrotu➡️ przedłużenie terminu obowiązywania wiz krajowych, kart pobytu i zezwoleń na pracę (więcej na ten temat pisaliśmy na naszym blogu w tym wpisie 👉 http://pobytwpolsce.pl/…/pomoc-cudzoziemcom-w-dobie-pandem…/) Wnioski o legalizację pobytu można wysłać pocztą ✅Nasza Kancelaria pomoże Ci skompletować wszystkie dokumenty, dokonać ich ewentualnych tłumaczeń i przygotować kompletny wniosek ✅Wszystkie formalności z naszymi klientami załatwiamy on-line ✅ PAMIĘTAJ: ❗️ Po ustaniu epidemii, do urzędów wpłynie mnóstwo…

Blog

Pomoc cudzoziemcom w dobie pandemii koronawirusa

Jeszcze w tym tygodniu ma wejść w życie tzw. tarcza antykryzysowa – ustawa przeciwdziałająca negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. — Projekt ustawy przewiduje m. in. następujące formy pomocy dla cudzoziemców: Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (jak również zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wizy krajowej) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten ulegnie przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni; Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważać się będzie za legalny,…

Blog

Legalizacja pobytu cudzoziemca z uwagi na niemożność opuszczenia Polski

Jak cudzoziemiec przebywający w Polsce może bronić się przed powrotem do kraju obywatelstwa w czasie pandemii? Jednym ze sposobów jest złożenie wniosku o przedłużenie wizy. Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może on opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu; zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej; okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium…

Blog

Pandemia koronawirusa a legalny pobyt Cudzoziemców w Polsce

Pandemia koronawirusa wpływa niestety na życie każdego z nas. Szczególnie zagrożona jednak jest sytuacja prawna cudzoziemców. KAŻDY PRZEBYWAJĄCY W POLSCE CUDZOZIEMIEC POWINIEN PAMIĘTAĆ, ŻE NIE ULEGŁ ZAWIESZENIU 3-MIESIĘCZNY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT! Uchybienie powyższemu terminowi, powoduje, że pobyt staje się nielegalny! W związku z tym, że istnieje możliwość złożenia wniosku korespondencyjnie, nie można będzie tłumaczyć uchybienia terminowi faktem zamknięcia Urzędów Wojewódzkich dla interesantów. Urząd do Spraw Cudzoziemców podaje (TUTAJ), że: Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.(która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wniosku. Legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu…