Blog

Pomoc cudzoziemcom w dobie pandemii koronawirusa

Jeszcze w tym tygodniu ma wejść w życie tzw. tarcza antykryzysowa – ustawa przeciwdziałająca negatywnym skutkom epidemii koronawirusa.

Projekt ustawy przewiduje m. in. następujące formy pomocy dla cudzoziemców:

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (jak również zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wizy krajowej) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten ulegnie przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni;

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważać się będzie za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie;

Świadczenie postojowe dla cudzoziemców legalnie przebywających w RP, które ma być należne, gdy w następstwie wystąpienia koronawirusa doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi cudzoziemiec zawarł umowę cywilnoprawną;

Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę określoną oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę;

Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do dobrowolnego powrotu wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podsumowując, proponowane zmiany obejmują wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenia okresu legalności pobytu dla osób zobowiązanych do powrotu, a także przedłużenia terminu obowiązywania wiz krajowych, kart pobytu i zezwoleń na pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *