Blog

Jak legalnie pracować w Polsce?

Jakie warunki musi spełniać cudzoziemiec, aby w pełni legalnie pracować w Polsce?   

Musi posiadać dwa dokumenty:   

 1.  Zezwolenie na pracę
 2.  Ważne zezwolenie na pobyt w Polsce

Dokument uprawniający cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce wydawany jest na wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Od negatywnej decyzji wojewody możesz odwołać się do właściwego ministra do spraw pracy.  

Cudzoziemiec nie będzie jednak potrzebował zezwolenia na pracę, jeżeli:   

 1.  Jest małżonkiem obywatela polskiego i posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP
 2.  Posiada status członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 3.  Posiada ważną Kartę Polaka
 4.  Jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach
 5.  Posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej
 6.  Posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce

Pełną listę osób zwolnionych z konieczności uzyskania zezwolenia określa   
art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nie możesz pracować w Polsce, jeżeli przebywasz na terytorium RP jedynie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – to znaczy ze względu na :

 • obowiązek stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej,
 • wyjątkową sytuację osobistą,
 • interes Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jak również w razie wydania wizy jedynie w celach turystycznych,
 • lub przyjazdu ze względów humanitarnych.

Osobną, uprzywilejowaną grupą cudzoziemców, są obywatele:
Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii. Mogą oni wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W tym przypadku pracodawca musi zadbać, aby złożyć w powiatowym urzędzie pracy pisemne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/oswiadczenia-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *